Na osnovu člana 26 Statuta Akcionarskog društva Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje, uvažavajući predlog komisije iz Izveštaja o sprovedenoj internoj licitaciji za prodaju vozila u ALFA-PLAM-u a.d. Vranje od 29.09.2022.godine, generalni direktor Goran Kostić dana 03.10.2022.godine, doneo je sledeću:

 

O D L U K U

 

I               Oglašava se prodaja sledećih motornih vozila koji su u vlasništvu ALFA-PLAM-a, putem javne licitacije:

  1. ŠKODA FABIA 1.9 TDI, registrovan do 26.12.2022.godine

Godina prizvodnje: 2007.god

Pređena kilometraža: 342107

Boja: E SIVA M

Broj šasije: TMBBG45J083082934

Broj motora: BSW068583

Snaga motora: 77 kw

Zapremina motora: 1896

Početna bruto cena: 199.580,00 RSD

  1. KIA RIO 1.2 EX FUN 5V 5M-T, neregistrovan

Godina prizvodnje: 2015.god

Pređena kilometraža: 280220

Boja: 0M BELA

Broj šasije: KNADN511AF6492907

Broj motora: G4LAEP133593

Početna bruto cena: 457.860,00 RSD

  1. VOKSWAGEN CADDY 2.0 SDI, registrovan do 26.10.2022.godine

Godina prizvodnje: 2004.god

Pređena kilometraža: 438841

Boja: 0M BELA

Broj šasije: WV1ZZZ2KZ5X031657

Broj motora: BDJ033320

Snaga motora: 51 kw

Zapremina motora: 1968

Početna bruto cena: 211.320,00 RSD

  1. MERCEDES VITO 2.1D, registrovan do 26.10.2022.godine

Godina prizvodnje: 2002.god

Pređena kilometraža: 357466

Boja: 0M BELA

Broj šasije: WDF63809413455704

Broj motora: 61198050528817

Početna bruto cena: 187.840,00 RSD

 

II             Motorna vozila se mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10,00 – 12,00 sati, u krugu fabrike, uz prethodnu najavu na telefon Dejana Arsića 062/8836817

 

III            Prodaja će se obavljati po načelu « viđeno – kupljeno » što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka. Ponuđač podnošenjem prijave prihvata uslove licitacije.

 

IV            Pravo učestvovanja u nadmetanju imaju sva lica koja uplate depozit u visini 10% od utvrđene početne cene vozila.  

Uplata depozita vrši se na račun broj 325-950050000229019 OTP banka

                Učesnicima koji nisu kupili vozilo uplaćeni depozit se vraća nakon okončanja postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača.

                Uspešnom ponuđaču uplaćeni depozit biće uračunat u cenu kupoprodajnog ugovora.

 

V             Prijava za učešće na licitaciji treba da sadrži:

 

1. Prijavu za učešće na javnom prikupljanju ponuda potpisanu lično ili od strane ovlašćenog lica ponuđača.

 

- za fizičko lice prijava sadrži: ime, prezime, ime oca, adresu prebivališta, JMBG, broj lične karte i mesto izdavanja, broj telefona

- za pravno lice priava sadrži: naziv i sedište, podatke o upisu u registar nadležnog organa, PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, telefon, osoba za kontakt

 

2.dokaz o uplati depozita

 

VI            Neće se uzeti u razmatranje odnosno odbiće se kao neispravne:

 

  • prijave dostavljene po isteku roka određenog za podnošenje ( neblagovremene );
  • prijave uz koje nije priložena sva tražena dokumentacija

 

VII          Prijava se dostavlja sa naznakom « PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI VOZILA« putem pošte ili neposrednom predajom Arhivi društva, u ulici Radnička 1, radnim danom od 08:00 – 16:00 časova.

 

VIII         Krajnji rok za dostavljanje prijava je 24.10.2022. godine u 11,00 sati. Prijave se evidentiraju upisivanjem vremena prijema prijave.

                Licitacija će se smatrati punovažnom i u slučaju da prijavu dostavi samo jedan ponuđač.

 

IX            Postupak licitacije obaviće Komisija u sastavu:

 

  1. Miroslav Aritonović, predsednik komisije
  2. Ivan Denčić, član komisije
  3. Mladen Mitić, član komisije

 

Usmeno javno nadmetanje-licitacija održaće se u prostorijama ALFA-PLAM a.d. Vranje u Restoranu društvene ishrane, dana 24.10.2022.godine sa početkom u 13,00 časova.

Licitaciji mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici. U slučaju da predstavnici ne dostave pisano punomoćje mogu prisustvovati licitaciji, bez prava učestvovanja u postupku.

 

X             Učesniku koji je ponudio najveću cenu, uplaćeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu, dok za razliku između deponovanog iznosa i kupoprodajne cene izabrani kupac dužan je da uplati u skladu i u roku utvrđenim Ugovorom o kupoprodaji vozila.

                Sve poreze, troškove overe kupoprodajnog ugovora i troškove oko prenosa prava vlasništva nad kupljenim motornim vozilom snosi Kupac.

                Po zaključenju Ugovora o kupoprodaji i izvršenoj uplati kupoprodajne cene Kupac može preuzeti motorno vozilo, zajedno sa pratećim dokumentima motornog vozila.

 

XI            Javni poziv za prodaju vozila putem licitacije objaviće se na oglasnoj tabli ALFA-PLAM a.d. Vranje, TV Vranje, Vranjska plus i Novine Vranjske.

 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.