ALFA-PLAM DOO Vranje je sačinio ovo obaveštenje o privatnosti sa ciljem da objasni na koji način se prikupljaju i koriste podaci o ličnosti. Preporučujemo da pažljivo pročitate ovo obaveštenje. Ukoliko imate bilo kakva pitanja nakon što ste obaveštenje pročitali, molimo Vas da kontaktirate ALFA-PLAM DOO Vranje na [email protected].

Pregled

Ovo obaveštenje o privatnosti daje odgovore na sledeća pitanja:

 1. Koju vrstu podataka o ličnosti koristimo?
 2. U koje svrhe koristimo Vaše lične podatke?
 3. Ko ima pristup Vašim ličnim podacima?
 4. Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke?
 5. Koje mere preduzimamo da zaštitimo Vaše lične podatke?
 6. Gde obrađujemo Vaše lične podatke?
 7. Koja su Vaša prava kada su u pitanju Vaši lični podaci?
 8. Šta ukoliko imate neka druga pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti?

Pitanja i odgovori

1. Koju vrstu podataka o ličnosti koristimo?

Podaci koje prikupljamo mogu biti, bez ograničenja na navedeno:

 • Lični podaci za kontakt kao što su Vaše ime, adresa, elektronska pošta i broj telefona (npr. za isporuku robe poručene odnosno za potrebe rešavanja Vaše reklamacije ili eventualnih zahteva za naknadu štete i sl.);
 • Podaci o poslovnim kontaktima kao što su adrese privrednih subjekata, poslovne elektronske adrese i broj telefona, odnosno imena lica s kojim kontaktiramo kod naših poslovnih partnera radi realizacije poslovne saradnje ili ispunjenja važećeg ugovora;
 • Drugi lični podaci kao što su pol, datum rođenja, jedinstveni matični broj građana (npr. prilikom vršenja uplata na Vaš račun ili povraćaja novca prilikom rešavanja reklamacija koje ste nam uputili);
 • Podaci o ugovoru kao što je sadržaj ugovora o poslovnoj saradnji, ili sporazuma o vansudskom poravnanju, ugovora o pružanju konsultantskih usluga i dr.;
 • Informacije o članovima porodice kao što su imena dece, ili njihove fotografije, ako je to opravdano u konkretnom slučaju zbog ostvarivanja nekih pogodnosti ili radi učešća u konkursu, događaju u organizaciji Društva i sl;
 • Finansijske informacije kao što su broj bankovnog računa, eventualno kopija Vaše kartice radi vršenja određenih plaćanja, odnosno izvršenja ugovora;
 • Audio i video zapisi Većina naših maloporodanih objekata, kao i naše upravne zgrade i servisi, pokriveni su sistemom video nadzora. Ovaj sistem je u funkciji osiguranja bezbednosti ljudi, imovine i objekata. U određenim situacijama snimci sačinjeni posredstvom video nadzora mogu biti korišćeni i kao dokazni materijal u postupku pred sudom i/ili drugim državnim organom, odnosno interno, u cilju utvrđenja pojedinosti i drugih okolnosti konkretnog slučaja, npr. radi odlučivanja o zahtevu za naknadu štete, odnosno u drugim slučajevima kada je to opravdano, i bivaju prosleđeni osiguravajućoj kući s kojom Društvo ima važeći ugovor o osiguranju. U ostalim slučajevima snimci se automatski brišu po isteku perioda od 30 dana ili u slučaju popunjavanja maksimalnog kapaciteta skladištenog prostora. Služba tehničke podrške i Call centar vrše audio snimanje razgovora koji snimci mogu biti korišćeni i kao dokazni materijal u postupku pred sudom i/ili drugim državnim organom, odnosno interno, u cilju utvrđenja pojedinosti i drugih okolnosti konkretnog slučaja, npr. radi odlučivanja o zahtevu za naknadu štete, odnosno u drugim slučajevima kada je to opravdano, koji snimci se u suprotnom brišu nakon perioda od 30 dana, a u slučaju popunjavanja maksimalnog kapaciteta skladištenog prostora i kraćem roku.

ALFA-PLAM DOO Vranje će vršiti obradu određenih podataka o ličnosti za koje se smatra da su osetljive prirode, iz razloga koji se strogo odnose na pravilno izvršavanje zakonskih ili ugovornih obaveza, ili na osnovu legitimnog interesa. Vršiće se obrada sledećih osetljivih podataka o ličnosti:

 • Podaci o Vašem zdravstvenom stanju, pribavljeni prvenstveno iz dokumentacije koju nam Vi dostavljate, koja može uključivati lekarske nalaze, izveštaje, dijagnostiku, fotografije, i dr. Ovo je najčešće slučaj prilikom rešavanja zahteva za naknadu štete koju ste pretrpeli Vi ili lica o kojima se starate i u čije ime eventualno podnosite zahtev za naknadu. Ove podatke možemo prosleđivati osiguravajućoj kući sa kojom sarađujemo po osnovu važećeg ugovora o osiguranju, i to samo u meri u kojoj je to izričito neophodno za potrebe postupanja po zahtevu, i onim licima koja o zahtevu odlučuju po principu need to know basis.

Lične podatke opisane u prethodnom tekstu je potrebno prikupiti radi ispunjenja zakonske ili ugovorne obavezu, zato što to nalažu zakonski propisi ili za to postoji legitimni interes.

2. U koje svrhe Društvo koristi Vaše lične podatke?

Obrada Vaših podataka će se vršiti za sledeće svrhe:

I Komunikacija, Informacione tehnologije i sredstva

 • Komunikacija: Vaši podaci se obrađuju kako bi Društvo sa Vama stupilo u kontakt, radi izvršenja ugovora koji s Vama zaključuje, kako bi postupilo po vašem zahtevu ili ispunilo svoju zakonsku obavezu. Neke od podataka društvo koristi i na osnovu legitimnog interesa, kada je to u konkretnom slučaju opravdano.
 • Zdravlje i bezbednost. Društvo želimo da obezbedi bezbedno okruženje u svojim prodajnim objektima, kao i u upravnim zgradama Društva. Iz tog razloga može se dogoditi da se vrši obrada ličnih podataka da radi ispitivanja na koji način je moguće unaprediti kvalitet usluga, okruženja, smanjiti moguće štetne uticaje na zdravlje i bezbednost lica i imovine. S tim ciljem se preduzimaju mere bezbednosti, kao što je video nadzor maloprodajnih objekata, parking prostora, magacina, i ima pristup bezbednosnim podacima o svojim kancelarijskim prostorijama te audio snimcima razgovora Call centra da bi  osiguralo da su kupci, poslovni partneri, posetioci i treća lica, kao i imovina zaštićeni.

II Rizik i poštovanje propisa

 • Poštovanje zakona. Može se ukazati potreba za obrađivanjem ličnih podataka radi postupanja u skladu sa zakonom ili sudskim nalogom, odnosno nalogom drugog državnog organa (npr. dostavljanje video zapisa na zahtev policije ili suda).
 • Osiguranje od rizika i odgovornosti. Društvo je osigurano od brojnih rizika, poput osiguranja od odgovornosti za šetu prouzrokovanu trećim licima, osiguranje od profesionalne odgovornosti, i dr. U zavisnosti od vrste osiguranja, može doći do potrebe za obradom Vaših ličnih podataka, npr. prilikom odlučivanja o konkretnom odštetnom zahtevu.
 • Rešavanje sporova i istraga neispravnog postupanja. Obradu Vaših ličnih podataka može se vršiti za potrebe rešavanja sporova, žalbi ili zakonskih postupaka, ili u slučaju postojanja sumnje da je došlo do nepravilnosti koje zahtevaju dodatno ispitivanje.

Navedene aktivnosti preduzimaju se imajući u vidu da za to postoji zakonski opravdan interes, ili u slučaju potrebe ispunjenja zakonske obaveze.

3. Ko ima pristup vašim ličnim podacima?

Vaše lične podatke dostavljamo sledećim licima:

 • U slučaju reklamacija i povrata plaćene cene proizvoda, podaci o imenu, prezimenu i adresi, dostavljaju se se poslovnim bankama: Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, 11000 Beograd; OTP banka Srbija ad Novi Sad, Trg slobode 5, Novi Sad.
 • Trećim licima koji nastupaju u naše ime kao obrađivači. U ovim slučajevima, obrađivači mogu da koriste Vaše lične podatke isključivo za svrhe koje su gore navedene i isključivo u skladu sa našim instrukcijama, npr. osiguravajuće kompanije sa kojima imamo zaključen ugovor.
 • Zaposleni u ALFA-PLAM DOO Vranje, mogu imati pristup Vašim ličnim podacima, samo kada je to strogo neophodno da bi obavili svoje radne zadatke. U tom slučaju, pristup će se odobriti isključivo kada je to neophodno za gore navedene svrhe. Zaposleni koji obrađuju podatke obavezani su da čuvaju poverljivost informacija (odredbom o poverljivosti ili ugovorom o poverljivosti).
 • Treća lica koja su odgovorna za čuvanje Vaših ličnih podataka, nezavisno od Društva. Takva treća lica mogu biti nezavisni revizori, računovođe, advokati ili poreski savetnici i dr. U tom slučaju, Vaši lični podaci će biti zaštićeni u skladu sa politikom zaštite podataka tih lica.
 • Organi za sprovođenje zakona ili druge državne institucije.

4. Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke?

Vaši lični podaci se zadržavaju određeno vreme, a kada više nisu potrebni za svrhu obrade, bršu se, ili im se onemogućava pristup – postaju anonimni, osim ukoliko se ne radi o podacima na čije čuvanje je obavezno i zakonom vremenski neograničeno. Prilikom određivanja roka čuvanja podataka, društvo se vodi:

 • Rokovima propisanim zakonima i drugim propisima
 • Svrhom obrade i potrebama koje se vezuju za konkretnu obradu
 • Trajanjem ugovora ili drugog odnosa sa licem na koje se podaci odnose (za video i audio snimke do maksimalne popunjenosti virtuelnog prostora za skladištenje, maksimalno do 30 dana, odnosno dok ne bude obrisan na Vaš zahtev).

5. Koje mere preduzimamo da zaštitimo Vaše lične podatke?

Društvo je preduzelo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite, koje imaju za cilj da obezbede delotvornu primenu načela zaštite podataka o ličnosti, kao što je smanjenje broja podataka. Društvo je stalnom primenom odgovarajućih mera obezbedilo da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade. Ovu obavezu primenjujemo u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost. Neke od koje se preduzimaju:

 • Ograničenje pristupa Vašim podacima;
 • Mogućnost da pristupite svojim ličnim podacima;
 • Davanje uputstava obrađivačima, na osnovu kojih su dužni da postupaju sa Vašim ličnim podacima;
 • Organizovanje obuka za zaposlene u cilju bezbedne obrade Vaših ličnih podataka
 • Mogućnost prijave kršenja zakona prilikom obrade podataka ili sumnje da je došlo do nezakonite obrade podataka i dr.

6. Gde obrađujemo vaše lične podatke?

ALFA-PLAM DOO Vranje je kompanija koja je osnovana i posluje na teritoriji Republike Srbije. Vaši lični podaci se obrađuju u sedištu kompanije na virtuelnom disku, hard disku ili u štampanoj formi, ili bilo kojem drugom mestu u kojem Društvo obavlja delatnost ili u kojima angažujemo pružaoce usluga, odnosno obrađivače.

7. Koja su Vaša prava u vezi sa Vašim ličnim podacima koje obrađujemo?

Možete da tražite pristup, ispravku, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka koje ste nam prethodno dostavili. Takođe, možete uložiti prigovor na naše korišćenje Vaših ličnih podataka, ili, kada vršimo obradu ličnih podataka na osnovu saglasnosti, da povučete svoju saglasnost. U nastavku dajemo objašnjenje za svaki od ovih zahteva. U svakom od ovih slučajeva Vas molimo da pošaljete poruku elektronskom poštom ako želite da iskoiristite neko od svojih prava. Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS (u daljem tekstu: Zakon).

Pristup

Imate pravo da zahtevate pristup svojim ličnim podacima i da saznate detalje o tome koje podatke prikupljamo i za koje ih svrhe koristimo.

Ispravka

Mi preduzimamo primerene mere da obezbedimo tačnost Vaših podataka, za koje uvek možete da zatražite ažuriranje ili izmenu.

Brisanje

U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da se Vaši lični podaci izbrišu, kao na primer, kada ne postoji više prvobitna potreba da se oni čuvaju ili kada povlačite svoju saglasnost. Međutim, osnovanost Vašeg zahteva procenjivaćemo uzimajući u obzir i druge činioce (zakonske obaveze čuvanja podataka i slično).

Ograničavanje vršenja obrade

 1. nekim slučajevima, imate pravo da tražite da se privremeno prekine sa korišćenjem Vaših ličnih podataka, na primer, kada smatrate da su netačni ili da više nije potrebno da ih čuvamo, osim ukoliko podatke obrađujemo po osnovu svojih zakonskih obaveza.

Prenosivost podataka

U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da izvršimo prenos Vaših ličnih podataka koje ste nam dostavili, bilo Vama bilo trećem licu po Vašem izboru.

Prigovor

Imate pravo da uložite prigovor na obradu koju vršimo po osnovu našeg zakonskog interesa. Osim ako za obradu podataka postoji izričit zakonski osnov, mi ćemo prestati sa obradom ličnih podataka na osnovu prigovora koji ste uložili. Međutim, molimo Vas da imate u vidu da možda nećemo biti u mogućnosti da pružimo određene usluge ili pogodnosti ako ne budemo mogli da za te svrhe vršimo obradu neophodnih ličnih podataka.

Povlačenje saglasnosti

Može se dogoditi da u određenim slučajevima od vas tražimo saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka. U tom slučaju, imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoju saglasnost, u potpunostili ili delimično.

8. Šta ukoliko imate neka druga pitanja?

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, molimo Vas da pošaljete poruku na [email protected]. Na vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo Vas obavestiti.

Ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, ALFA-PLAM DOO Vranje može da naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu ili da odbije da postupi po zahtevu, u skladu sa Zakonom.

Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo Vaše lične podatke protivno Zakonu, u svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Prava predviđena tačkom 7 ovog Obaveštenja, ostvaruju se slanjem zahteva na e-mail adresu: office@alfaplam.rs ili slanjem zahteva na adresu Radnička br.1, Vranje, uz naznaku “zahtev za zaštitu podataka o ličnosti”.

 

Obrazac Zahteva za ostvarivanje prava je dostupan na internet stranici na sledećem linku, kao i u poslovnim prostorijama organizacije.